Aile Hukuku Davaları

AİLE HUKUKU

 

Aile hukuku, Medeni Hukukun, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen en kapsamlı bölümüdür.

 

Aile hukukunda, kişilerin kurabileceği ilişkiler sınırlı şekilde (numerus clausus) yasada sayılmıştır. Kişiler, bazı ilişkileri kurup kurmamakta serbesttirler.  Örnek vermek gerekirse kişiler evlilik ilişkisi içine girip girmemek konusunda serbesttirler. Ancak evlenmeye karar verirlerse, o zaman aile hukukundaki evlenme ve evliliğe dair kurallara uymak zorundadırlar.

 

Aile hukukunda yer alan kuralların çoğunluğu emredicidir. Bunun nedeni ise, bir taraftan aile birliğini ve toplum düzenini, öte yandan ise aile fertlerinin koruma amacıdır.

 

Aile hukuku,çocukları ana babalarına karşı, vesayet altındaki kişileri ise vasi ve vesayet organlarına karşı korumaktadır. Aynı şekilde korunma korunma amacıyla belirli nitelikteki kimselerin özgürlüklerinin kısıtlanması da (Medeni Kanun 432 v.d) aynı amaca yöneliktir.

 

Medeni Kanunun Aile Hukuk  başlığını taşıyan ikinci kitabı, Evlilik Hukuku, Hısımlık ve Vesayet başlıklarını taşıyan üç kısımdan oluşmaktadır. Aile hukuku, nişanlanma ile başlayıp evlenme, boşanma ve sonrası işlemlere kadar t köküm sürecin düzenlendiği bir hukuk dalı olup bu alanda gerçekleştirilen işlemlerin tamamı devlet kontrolü altındadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile özellikle aile hukuku alanında köklü değişiklikler öngörülmüş ve ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir. Aile hukuku, nişanlanma, evlenme, boşanma, eşler arasındaki mal rejimleri, nafaka, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık gibi konuları kapsamaktadır.

 

Aile hukuku alanında sıklıkla karşılaşılan hukuki problemlerin başında boşanma sürecinde yaşanılan anlaşmazlıklar gelmektedir. Boşanma, hayatta olan eşlerin, yasada ön görülmüş olan bir nedene bağlı olarak, taraflardan birinin açacağı dava sonucunda , hakim kararı ile sona erdirilmesidir. Medeni Kanun, boşanmaya olanak veren sebepleri altı madde halinde düzenlemiştir( M.K: 161-166). Bu sebepler değişik açılardan sınıflandırılabilir. Bir kısım sebepler, davalının kusuruna bağlı olduğu halde, diğerlerinde kusurun bulunması aranmamaktadır. Evlilik birliğinin çekilmez (sarsılmış) hale gelmesi arandığı halde diğerlerinde aranmamıştır. Evlilik birliğinin çekilmez (sarsılmış) hale gelmesi şartını arayan sebeplere nisbi (takdire bağlı) boşanma sebebi; bu şartın aranmadığı boşanma sebeplerine mutlak boşanma sebepleri denilmektedir. Bazı boşanma sebepleri kanunda özel olarak düzenlendiği için bunlara özel boşanma sebebi denirken; Medeni Kanun 166’da düzenlenmiş olan evlilik birliğinin sarsılması (geçimsizlik, çekilmezlik ) ise boşanmanın genel sebebi olarak adlandırılmaktadır. İster anlaşmalı boşanma olsun isterse çekişmeli boşanma yoluyla boşanma  olsun alanında uzman bir boşanma avukatı vasıtasıyla tarafların boşanma davasına ilişkin işlemlerini yapmaları tarafların menfaatleri açısından önemli bir noktadır. Boşanma öncesi süreçte öncelikle yapılması gereken bu konuda önemli bir uzman boşanma avukatı ile bahse konu edilen olayların boşanmaya sebebiyet verip vermediğini değerlendirmek olmalıdır. Bu olaylara yönelik elde edilen bulguların delil olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca davanın sebebine bağlı olarak süresinde açılıp açılmadığı da değerlendirilmelidir. Taraflar kimi zaman avukatlık ücreti ödememek adına internet üzerinden buldukları dava dilekçelerini kullanmakta, böylece hak kayıplarına uğramakta, telafisi imkansız sorunlara yol açmaktadırlar. Örnek vermek gerekirse anlaşmalı boşanma protokolünde yazılması zorunlu olup  değinilmeyen bir konu, çekişmeli boşanma davasında  dava dilekçesine yazılmaması gerekip de yazılan bir olay veya dava sırasında  bir haktan feragat edilmesi gibi birçok husus daha sonraki süreçte başkaca  sorunlara yol açarak, sıklıkla rastladığımız üzere  davanın o taraf aleyhine sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Bu anlamda sürecin bu alanda uzman bir  boşanma avukatı tarafından takip edilmesinin en önemli diğer bir sonucu ise karşı tarafın öne sürdüğü veya sürebileceği iddia ve ithamlara  karşı dikkatli, soğukkanlı ve özverili yaklaşabilmesi ve muhtemelen gelecek hamlelere karşı  öngörerek bu doğrultuda  müvekkil lehine gerekli önlemleri alabilmesidir.

 

Nişanın bozulmasından doğan maddi- manevi tazminat talepleri ve hediyelerin iadesine ilişkin davalar

 

Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma protokolünün hazırlanarak davaya ilişkin diğer tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi

 

Çekişmeli boşanma davalarının açılması, takibi ve yürütülmesi

 

Karşı boşanma davalarının açılması yürütülmesi

Maddi ve manevi tazminat taleplerine yönelik davalar

 

Ziynet davaları

 

Nafaka talebi veya nafaka artırım davası

 

Evlilik sözleşmesi olarak da bilinen eşler arasındaki mal rejimine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması

 

Mal rejiminin tasfiyesi davalarının boşanma avukatı olarak takibi ve yürütülmesi

 

Çocuğun velayetine yönelik davalar

 

Soy bağının kurulması (babalık davası vb.) ve reddine ilişkin davalar

 

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde alınacak uzaklaştırma tedbiri, koruma tedbiri vb.

 

Kanunda yazılı her türlü tedbire yönelik işlemler

 

Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma davasına yönelik nihai kararlar